Johannes Paul II / Petersplatz

Papst Johannes Paul II
Der Petersplatz in Rom

Bronzemedaille 

VS: Papst Johannes Paul II Umschrift, JONNES PAVLVS II PONT[IFEX] MAX[IMVS] [Johannes Paul II oberster Priester]

Link

RS: Der Petersplatz in Rom Umschrift, ROMA [Rom]

Link

XX Jhd