Johannes Paul II / Petersplatz

Papst Johannes Paul II
Der Petersplatz in Rom

Neusilbermedaille

VS: Papst Johannes Paul II Umschrift, Johannes Paulus II PONT[IFEX] MAX[IMUS] [Johannes Paulus II Oberster Priester]

Link

RS: Der Petersplatz in Rom Umschrift, ROMA [Rom]

Link

XX Jhd