Medaille zur heiligen Firmung

Medaille zur heiligen Firmung
Medaille zur heiligen Firmung

Medaille zur heiligen Firmung

VS: Bischof mit Messdienern beim spenden des Segens

RS: Aufschrift, ERINNERUNG AN DER H[EI]L[I]G[EN] FIRMUNG

Link

XIX Jhd