Medaille zur heiligen Firmung

Medaille zur heiligen Firmung
Medaille zur heiligen Firmung

Medaille zur heiligen Firmung

VS: Bischof mit Messdienern beim spenden des Segens

RS: Aufschrift, ERINNERUNG AN DER H(EI)L(I)G(EN) FIRMUNG

Link

XIX Jhd