Thomas / Augustinus

Augustinus von Hippo
Thomas von Villanova

VS: Der heilige Augustinus von Hippo Umschrift, SANCTVS AUGUSTIN[VS] [Heiliger Augustinus]

Link

RS: Der heilige Thomas von Villanova Umschrift, S[ANCTVS] TOMASO O[RA] P[RO] N[OBIS] / ROMA [Heiliger Thomas bitte für uns / Rom]

Link

XVIII Jhd