Wallfahrt Absam (Tirol)

Wallfahrt Maria Absam
Wallfahrt Maria Absam

Medaille aus Bronzeblech

Wallfahrtsbezug Basilika St. Michael [Gemeinde Absam]

VS: Das Absamer Gnadenbild

Link

RS: Umschrift, S[ANKT] MARIA ZU ABSAM / 1797

XVIII Jhd