Wallfahrt Dürrnberg (Salzburg)

Wallfahrt Dürrnberg
Wallfahrt Dürrnberg

Aluminiummedaille

Wallfahrtsbezug Wallfahrtskirche Dürrnberg [Ortschaft Dürnnberg]

VS: Die Wallfahrtskirche von Maria Dürrnberg Umschrift, KIRCHE VON MARIA DÜRNBERG

Link

RS: DAS GNADENBILD VON DÜRNBERG Umschrift, ANDENKEN AN MARIA DÜRNBERG BEI HALLEIN

XIX Jhd

© COPYRIGHT by