Wallfahrt Friedek (Tschechien)

Wallfahrt Maria Friedek
Wallfahrt Maria Friedek

Messingmedaille

Wallfahrtsbezug Basilika Mariä Heimsuchung [Doppelstadt Frýdek-Místek]

VS: Wallfahrtskirche Maria Friedek Umschrift, H[EILIGE] MARIA FRIEDEK BITT FÜR UNS

Link

RS: Das Gnadenbild von Maria Friedek Umschrift, ANDENKEN AN MARIA FRIEDEK

XIX Jhd