Wallfahrt Maria Zell (Obersteiermark)

Wallfahrt Maria Zell
Wallfahrt Maria Zell

Messingmedaille

Wallfahrtsbezug Basilika Maria Zell [Stadtgemeinde Maria Zell]

VS: Fotografie des Gnadenbildes von Maria Zell im Messingschmuck Rahmen Umschrift, MARIA ZELL

Link

RS: Glatt

XIX Jhd