Wallfahrt Mariaort (Bayern)

Wallfahrt Mariaort
Wallfahrt Mariaort

Aluminiummedaille

Wallfahrtsbezug Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt [Dorf Mariaort]

VS: Die Wallfahrtskirche Mariaort Umschrift, ANDENKEN AN MARIAORT

Link

RS: Das Gnadenbild von Mariaort Umschrift, GNADENBILD V[ON] MARIAORT

XX Jhd