Wallfahrtskreuz aus Maria Zell frühes XIX Jhd

Wallfahrtskreuz aus Maria Zell
Wallfahrtskreuz aus Maria Zell

Bronzekreuz

Wallfahrtskreuz aus Maria Zell

VS: Wallfahrtskreuz mit dem Gnadenbild von Maria Zell

RS: Gebrochener Nadelhalter

frühes XIX Jhd