Maria Grün

Wallfahrt Maria Grün
Wallfahrt Maria Grün

VS: Gnadenbild Maria Grün Umschrift, MARIA HILFE DER CHRISTEN

Link

RS: Wallfahrtskirche Maria Grün Umschrift, MARIA GRÜN WIEN II, FREUDENAU

Link

XIX Jhd