Maria Waldrast

Wallfahrt Maria Waldrast
Wallfahrt Maria Waldrast

VS: Das Gnadenbild von Maria Waldrast Umschrift, GNADENMUTTER AUF WALDRAST

Link

RS: Die Wallfahrtskirche Maria Waldrast Umschrift, WALLFART MARIA WALD RAST

XIX Jhd