Mayer Rupert

Rupert Mayer
Bürgersaalkirche

Medaille zur Seligsprechung von Rupert Mayer durch Papst Johannes Paul II

VS: Der selige Pater Rupert Mayer Umschrift SEL(IGER) PATER RUPERT MAYER S(OCIETAS) J(ESU) 1876 - 1945

Link

RS: Die Bürgersaalkirche in München Umschrift, MÜNCHEN

Link

XX Jhd