Wallfahrt Maria Kirchental bei Lofer (Salzburg)

Wallfahrt Maria Kirchental bei Lofer
Wallfahrt Maria Kirchental bei Lofer

Bronzemedaille

Wallfahrtsbezug Wallfahrtskirche "Unserer Lieben Frau Geburt" [Gemeinde St. Martin] bei Lofer.

VS: Gnadenbild Maria Kirchental Umschrift, MARIA IN KIRCHENTHAL

RS: Wallfahrtskirche Maria Kirchental Umschrift, G[NADEN]KIRCHE IN KIRCHENTHAL

Link

XIX Jhd

© COPYRIGHT by