Wallfahrt Mariazell (Obersteiermark)

Wallfahrt Mariazell
Wallfahrt Mariazell

Messingmedaille

Wallfahrtsbezug Basilika Mariazell [Stadtgemeinde Maria Zell]

VS: Das Gnadenbild von Mariazell im Liebfrauenkleid Umschrift, WALLFAHRT MARIA ZELL

Link

RS: Die Basilika Mariazell in Westansicht Umschrift, ANDENKEN AN MARIA ZELL

XX Jhd