Wallfahrt Mariazell (Obersteiermark)

Wallfahrt Maria Zell
Wallfahrt Maria Zell

Medaille aus Bronzeblech

Wallfahrtsbezug Basilika Mariazell [Stadtgemeinde Maria Zell]

VS: Das Gnadenbild von Mariazell Umschrift, MARIA ZELL

Link

RS: Das Schatzkammerbild von Mariazell Umschrift, GNADENBILD IN DER SCHATZK[AMMER]

Link

XIX Jhd