Wallfahrt Maria Fieberbründl (Oststeiermark)

Wallfahrt Maria Fieberbründl
Wallfahrt Maria Fieberbründl

Aluminiummedaille

Wallfahrtsbezug Wallfahrtskirche Maria Fieberbründl [Marktgemeinde Maria Fieberbründl]

VS: Wallfahrtskirche Maria Fieberbründl Umschrift, KIRCHE VON / MARIA FIEBERBRÜNDL

Link

RS: Gnadenbild Maria Fieberbründl Umschrift, H[EILIGE] MARIA FIEBERBRÜNDL / BITTE FÜR UNS

XX Jhd