Wallfahrt Mariazell (Obersteiermark)

Wallfahrt Maria Zell
Wallfahrt Maria Zell

Aluminiummedaille

Wallfahrtsbezug Basilika Mariazell [Stadtgemeinde Maria Zell]

VS: Die Basilika Mariazell Umschrift, KIRCHE VON MARIA ZELL

Link

RS: Das Gnadenbild von Mariazell Umschrift, GNADENBILD VON MARIA ZELL

XX Jhd