Jesus als Salvator Mundi

Jesus als Salvator Mundi
Maria als Salvaroris Mater

VS: Jesus als Salvator Mundi Umschrift, SALVATOR MUNDI (Erlöser der Welt)

Link

RS: Maria als Salvaroris Mater Umschrift, MATER DIVINAE GRATIAE (Mutter der göttlichen Gnade)

XVIII Jhd