Wallfahrt Maria Eich (Oberbayern)

Wallfahrt Maria Eich
Wallfahrt Maria Eich

Neusilbermedaille

Wallfahrtsbezug Wallfahrtskirche Maria Eich [Gemeinde Planegg]

VS: Wallfahrtskirche Maria Eich [Einseitige Prägung] Umschrift, MARIA EICH

Link

RS: Glatt

XIX Jhd