Wallfahrt Mariazell (Obersteiermark)

Wallfahrt Maria Zell
Wallfahrt Maria Zell

Bronzemedaille

Wallfahrtsbezug Basilika Maria Zell [Stadtgemeinde Maria Zell]

VS: Das Gnadenbild von Maria Zell Umschrift, S[ANCTA] MARIA CELL[ENSIS]

Link

RS: Der heilige Nepomuk

Link

XVIII Jhd